Newyddion

imageBlwyddyn Derbyn 1 a 2 yn Fu's

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


imagePrynhawn Blasu

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


imageGwasanaeth Nia o Coleg Y Bala

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


imageGwasanaeth Diolchgarwch

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


imageLlofnod Dysgu Teulu

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


imageNadolig 2017

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


imageGweithgareddau Blwyddyn 3 a 4

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


imageCymhwysedd Digidol

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


imageBore Coffi McMillan

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


imageProsiect Llofnod Dysgu Teulu

Teuluoedd blwyddyn 1 a 2 yn gweithio gyda'r Llyfrgell fel rhan o brosiect Llofnod Dysgu Teulu.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


imageTy Newydd Llanystumdwy

Blwyddyn 5 a 6 wedi bod ar ymweliad preswyl yn Nhy Newydd Llanystumdwy yn gweithio gyda Mari Emlyn ar prosiect cyffroes iawn ar y cyd a Ysgol Brynaerau

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


imageLofnod Dysgu Teulu

Llofnod 2017 wedi cychwyn, 8 Teulu gweithgar iawn wedi cwblhau'r llofnod ac yn awyddus yn y gweithdai.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Cydnabod Rhagoriaeth

Gwobrau Estyn 2016-2017

Mae'n bleser gennym gyhoeddi ein ffilm fer sy'n cynnwys y rhagoriaeth o'n noson wobrau.

Diolch i bawb a gymerodd ran.

Gwyliwch y ffilm - cliciwch yma


imageLleu – Ysgol Talysarn - Ebrill 2016

Aeth rhai o blant Blwyddyn 4,5 a 6 ar daith preswyl i Gaerdydd am dri diwrnod ar Ebrill 11eg. Cafodd y disgyblion amser gwych yn ymweld â rai o brif atyniadau’r brifddinas gan gynnwys Stadiwm y Mileniwm, Y Senedd, Techniquest a Sain Ffagan. Bu’r criw yn ffodus iawn o gael aros yng Nghanolfan yr Urdd a chael cyfle i ymlacio rhywfaint hefyd gyda’r nos drwy gael mynd i’r pictiwrs ac i fowlio deg. Roedd yn brofiad bythgofiadwy i’r disgyblion.
Daeth Theatr Maldwyn draw i’r ysgol yn ddiweddar i berffomio sioe am yr Ail Ryfel Byd gan bod y disgyblion hynaf yn astudio’r Rhyfel. Cafodd y plant gyfle i fod yn rhan o’r sioe, roedd pob un wedi mwynhau yn fawr.
Cafodd plant Blwyddyn 1 a 2 gyfle i ymweld â Chanolfan Mari Jones yn Y Bala dechrau’r mis gan eu bod wedi bod yn astudio hanes Mari a’r Beibl. Cafodd y disgyblion wisgo fyny fel pobl y cyfnod a chymeryd rhan mewn sawl gweithgaredd tra y buont yno. Roedd pawb wedi mwynhau y diwrnod yn fawr.


imageMr Urdd

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


imageEisteddfod Ysgol Talysarn

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


Newyddion Chwefror

Aeth plant Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 ar ymweliad i Sŵ Bae Colwyn yn ddiweddar gan eu bod yn astudio thema Pengwiniaid y tymor yma. Roedd pob un wedi mwynhau yn fawr.

Cafodd plant hynnaf yr ysgol gyfle i gymeryd rhan mewn sesiynau hoci gan Hoci Cymru. Mwynhaodd y disgyblion yn fawr ac meant yn edrych ymlaen am sesiynau pellach.

Cynhelir Wythnos y Ddraig yn yr ysgol dechrau mis Mawrth. Roedd llawer o weithgareddau amrywiol wedi ei drefnu yn ystod yr wythnos gan gynnwys prynhawn o grefftau Cymreig, sgwrs gan Swyddog Marchnata yr Urdd ac ymweliad gan Mr Urdd, gweithdy ysgrifennu gan yr awdures Angharad Tomos, Disgo Cymraeg ac i gwblhau’r wythnos Eisteddfod Ysgol. Llongyfarchiadau mawr i’r holl unigolion a ddaeth i’r brig yn ystod y diwrnod. Llwyddodd Osian Llyfni i gipio y gadair am ysgrifennu stori gyda Elan yn ail a Ffion yn drydydd. Llwyddodd tîm Llifon i ennill y darian eleni.
Bu un parti adrodd yn Eisteddfod Cylch y Dalgylch dydd Sadwrn, Chwefror 27ain. Hoffem ganmol y plant am eu hymdrechion ar ddod yn drydydd yn y gystadleuaeth.

Cynhaliwyd Wasanaeth Dydd Gŵyl Dewi ar Fawrth y cyntaf, gwahoddwyd llywodraethwyr i’r gwasanaeth a’r cinio, roedd pob dosbarth yn cymeryd rhan yn y dathlu. Diolch hefyd i Anti Mandy ac Anti Elen y cogyddion am fod wrthi yn brysur yn coginio cinio Dydd Gŵyl Dewi.

Cafodd plant Blwyddyn 5 gyfle i berfformio darn offerynnol yn seiliedig ar yr ymfudwyr yn ffoi o Syria fel rhan o Ŵyl Gerdd Bangor. Cafodd y disgyblion berfformio eu gwaith ar y Stryd Fawr ym Mangor. Profiad arbennig i’r holl ddisgyblion o gael gweithio gyda’r gyfansoddwraig Mared Emlyn.

Cynheliwyd sesiynau Hwyl i’rTeulu yn yr ysgol yn wythnosol yn ddiweddar. Roedd y sesiynau yn rhai amrywiol gan gynnwys sesiynau canu, dweud stori a chreu crefftau. Daeth rhieni draw i’r sesiynau hwyliog gyda’u plant ar ôl ysgol.

Hoffem ddiolch yn fawr i Meinir Owen, myfyrwraig o Brifysgol Bangor a fu’n addysgu plant Blwyddyn 3 a 4 yn ddiweddar. Dymunwn pob hwyl iddi yn y dyfodol.